Specjalizacja 

Podczas prawie ośmioletniej pracy zawodowej jako prawnik i aplikant radcowski wyspecjalizowałem się w wielu dziedzinach prawa takich jak:

prawo spółek

 • zakładanie spółek,
 • przygotowywanie dokumentów do KRS,
 • przekształcenia spółek,
 • zmiany wspólników,
 • obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
 • bieżąca obsługa prawna spółek,

prawo przedsiębiorców

 • pomoc w wyborze formy prowadzonej działalności,
 • pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej (formalności),
 • pomoc w uzyskaniu dotacji z Urzędu Pracy lub Europejskiego Funduszu Socjalnego na otwarcie działalności,
 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców,

windykacja należności

 • prowadzenie korespondencji z dłużnikami,
 • przygotowywanie pozwów o zapłatę, w tym nakazowych,
 • prowadzenie negocjacji z dłużnikami (windykacja pozasądowa),
 • reprezentowanie przed sądami (windykacja sądowa),
 • reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym,

prawo umów gospodarczych

 • sporządzanie projektów umów,
 • ocena prawna projektów umów gospodarczych,
 • ocena prawna wykonania, rozwiązania oraz skutków prawnych już zawartych umów,

prawo cywilne

 • przygotowywanie projektów umów gospodarczych,
 • prowadzenie negocjacji,
 • przygotowywanie pozwów, sprzeciwów, zarzutów, apelacji, zażaleń i innych pism procesowych,
 • reprezentacja przed sądami i urzędami,
 • pomoc prawna dla dłużników, od których dochodzone są należności,

prawo bankowe

 • ocena prawna dokumentów kredytowych, zabezpieczeń,
 • ocena prawna pełnomocnictw,
 • doradztwo w zakresie tajemnicy bankowej,
 • bieżąca obsługa prawna banku,

prawo upadłościowe

 • wnioski o ogłoszenie upadłości,
 • zgłoszenia wierzytelności,
 • reprezentacja w postępowaniu,

prawo zamówień publicznych

 • analiza prawna zgodności ofert z zamówieniami,
 • reprezentacja w postępowaniu (protesty, skargi),
 • reprezentacja przed Kolegium Arbitrów oraz sądami,

prawo pracy

 • pomoc we wszelkich sporach z pracownikami i pracodawcami,
 • restrukturyzacja zatrudnienia,
 • przygotowywanie pozwów, odwołań i innych pism procesowych,
 • reprezentacja przez sądami,
 • bieżąca obsługa w zakresie prawa pracy,

prawo administracyjne

 • ocena prawna zagadnień związanych z prawem administracyjnych,
 • sporządzanie wniosków, podań, odwołań i zażaleń,
 • reprezentowanie przed urzędami (odwołania, zażalenia),
 • reprezentowanie przez sądami administracyjnymi (skargi),