Wycena usług 

Kancelaria jest otwarta na propozycje Klientów w zakresie sposobu rozliczania pracy i obliczenia wynagrodzenia Kancelarii. W przypadku braku inicjatywy Klienta proponuje się następujące formy rozliczeń:

Dla przedsiębiorców:

stawka ryczałtowa
miesięczną stawkę ryczałtową proponuje się podmiotom gospodarczym jako wynagrodzenie za stałą obsługę prawną, niewątpliwymi zaletami dla Klienta jest niezmienność wynagrodzenia bez względu na czas poświęcony sprawom Klienta w okresie rozliczeniowym oraz możliwość przewidzenia kosztów świadczonej pomocy prawnej nawet w dłuższym okresie czasu; taką stawkę proponuje się także w ramach „usługi prawnika rodzinnego”,

stawka godzinowa
strony ustalają stawkę godzinową za czas, w którym faktycznie świadczone były usługi na rzecz klienta, szczegółowe zestawienie wykonanych czynności załącza się do wystawionej na koniec umówionego okresu (np. miesięcznie) faktury,

stawka ryczałtowa z limitem godzin
gdy trudno dokładnie określić zakres pomocy prawnej strony ustalają możliwość ustalenia stawki ryczałtowej z limitem godzin tzn. że wynagrodzenie ryczałtowe należy się za wykonanie usługi w umówionym czasie (liczba godzin), czas poświęcony ponad ustaloną liczbę godzin płatny jest wg stawki godzinowej jw.

zastępstwo procesowe przed sądami i urzędami
wynagrodzenie za zastępstwo procesowe może być ustalone wg ustawowej stawki ryczałtowej albo wg umownej stawki ryczałtowej lub godzinowej, niezależnie od tego wynagrodzenia Klient pokrywa wszelkie udokumentowane i uzgodnione koszty (opłaty sądowe, skarbowe, notarialne, biegłych, koszty dojazdu itp.) niezbędne dla należytego prowadzenia sprawy.

prowizja od sukcesu
w sprawach szczególnie skomplikowanych, w których nie można przewidzieć zakresu i czasu wykonania usług, niezależnie od umówionej stawki ryczałtowej bądĽ godzinowej, strony mogą się umówić na zapłatę kwoty prowizji za korzystne dla niej zakończenie sprawy.

Dla klientów indywidualnych:

stawka indywidualnie uzgodniona z klientem
wynagrodzenie za usługi świadczone dla klientów indywidualnych ustala się na podstawie indywidualnych uzgodnień z klientem.

zastępstwo procesowe przed sądami i urzędami
wynagrodzenie za zastępstwo procesowe może być ustalone wg ustawowej stawki ryczałtowej albo wg umownej stawki ryczałtowej lub godzinowej, niezależnie od tego wynagrodzenia Klient pokrywa wszelkie udokumentowane i uzgodnione koszty (opłaty sądowe, skarbowe, notarialne, biegłych, koszty dojazdu itp.) niezbędne dla należytego prowadzenia sprawy.